Video

Fabrički video

Izložba postrojenja bakar sulfata

Izložba fabrike sirćetne kiseline

Video o kancelarijskom okruženju

Administrativno područje

Video o proizvodu

Prikaz proizvoda bakrenog sulfata

Prikaz proizvoda od glacijalne octene kiseline